بنز2628 کمپرسی (مایلر)

این عکس در ابتدای جاده ساوه تهران (خط آهن) گرفته شده...

تعداد زیادی 2628 (مایلر) و 2624 (معروف به زیر مایلر) کمپرسی در حال خاکبرداری هستند.

همچنین تعدادی کمپرسی 2629 (بی دماغ) هم مشعول کار بودند. متاسفانه اجازه گرفتن عکس های بیشتر رو بهم ندادن...